Μάιος 2011


ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 07/05/2011


ΕΠΕΙΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 2005 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΕΠΙΚΑΛΟΥΜΕΝΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ, ΔΕΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ της παραγράφου β3 του άρθρου 29 του Ν.3209, σύμφωνα με την υπ. αριθ.2 απόφαση της 205 Ολομέλειας του ΚΕΣΥ της 19/10/06 και της ΓΣ του 2005 και ύστερα απο την ...περίεργη.... εισήγηση της επιτροπής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του ΚΕΣΥ στην ολομέλεια του ΚΕΣΥ στις 25/2/2011,

Η ΕΕΣΓΠΧ ΕΠΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕ (ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ) ΜΕ ΝΕΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που συνεκάλεσε την 7η Μαΐου 2011 ΚΑΙ ZHTΕΙ εκ νέου απο το Υπουργείο Υγείας την ,τροποποίηση της παραγράφου β3 του άρθρου 29 του Ν.3209/(ΦΕΚ 304/29/12/2003), ως εξής:

 

β.3. I. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ώστε ο ειδικευμένος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις, που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τις επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.
Η εκπαίδευση αρχίζει μετά την λήψη των δύο πτυχίων Ιατρικής και Οδοντιατρικής ασχέτως από την σειρά απόκτησής τους και διαρκεί πέντε χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
A' περίοδος, δώδεκα (12) μήνες στη Γενική Χειρουργική και
B' δεύτερη περίοδος, σαράντα δύο μήνες (42) στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική και έξι (6) μήνες σε αντικείμενο επιλογής του ειδικευόμενου.

Η ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής εναρμονίζεται με τις ιατρικές ειδικότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2005/36/ΕΚ, που προσαρμόσθηκε στην Ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ 38 (ΦΕΚ Α 78/ 25 Μαΐου 2010 και αναγράφεται στον πίνακα του παραρτήματος V1 πεδίο 5 1 3 στην ομάδα: “Dental, Oral and Maxillofacial Surgery» με τον Ελληνικό τίτλο «Οδοντική, Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική».

II. Οι κατέχοντες το τίτλο του γναθοχειρουργού σύμφωνα με το ΠΔ του 1988 που μετονομάσθηκαν σε Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς σύμφωνα με το νόμο 3209 ΦΕΚ 304 24-12-/2003 διατηρούν το τίτλο τους.

 

ΑΚΟΜΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΨΗΦΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΠΙΔΟΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η Χειρουργική Στόματος καλύπτεται πλήρως από τους ήδη υπάρχοντες Στοματικούς και Γναθοπροσωπικούς Χειρουργούς και δεν απαιτείται η δημιουργία νέας ειδικότητας. Η Γενική Συνέλευση σας γνωρίζει ότι οι 250 Έλληνες Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί είναι και πτυχιούχοι της Οδοντιατρικής Επιστήμης.
 

Ο ΝΟΜΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Ν.3209/ άρθρο 29 παράγραφος β (ΦΕΚ 304/29/12/2003)

Ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

β.1. Η ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής, που συστάθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ 217 Α'), μετονομάζεται σε ειδικότητα της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής. Οι ειδικευμένοι Γναθοχειρουργοί, συμπεριλαμβανομένων όσων ήδη κατέχουν τον τίτλο της ειδικότητας της Γναθοχειρουργικής, καλούνται εφεξής Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί.

β.2. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική καθορίζεται ως ειδικότητα της οδοντιατρικής και της ιατρικής επιστήμης.

β.3. Η Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε ο ειδικευόμενος Στοματικός και Γναθοπροσωπικός Χειρουργός να είναι σε θέση να διαγιγνώσκει και να αντιμετωπίζει τις συνήθεις, αλλά και σπανιότερες παθολογικές καταστάσεις που αφορούν στη στοματική κοιλότητα, τις γνάθους και το πρόσωπο, καθώς και τυχόν επεκτάσεις τους στην κεφαλή και στον τράχηλο.
Η εκπαίδευση αρχίζει μετά τη λήψη των πτυχίων ιατρικής ή οδοντιατρικής και τη συμπλήρωση του τελευταίου εξαμήνου φοίτησης στη σχολή του δεύτερου πτυχίου και διαρκεί πέντε (5) χρόνια, τα οποία κατανέμονται ως εξής:
Α' Περίοδος: έξι (6) μήνες Χειρουργική,
Β' Περίοδος: σαράντα οκτώ (48) μήνες Χειρουργική στόματος, γνάθων και προσώπου, έξι (6) μήνες σε αντικείμενο επιλογής του ειδικευομένου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσέλευση στις εξετάσεις λήψης της ειδικότητας είναι η κατοχή και των δύο πτυχίων, δηλαδή της οδοντιατρικής και της ιατρικής.
β.4. Οι Στοματικοί και Γναθοπροσωπικοί Χειρουργοί μπορούν να είναι μέλη του Οδοντιατρικού ή του Ιατρικού Συλλόγου, στην περιφέρεια του οποίου έχουν την επαγγελματική τους εγκατάσταση.

β.5. Οι διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 6 του Ν. 1579/1985 (ΦΕΚ217 Α'), του Π.Δ. 273/2001 (ΦΕΚ 195 Α'), του Π.Δ. 331/1994 «Αναγνώριση νοσοκομειακών μονάδων για ειδίκευση στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής» (ΦΕΚ 175 Α'), του Π.Δ. 390/1991 «Τρόπος και διαδικασία επιλογής ειδικευομένων Γναθοχειρουργικής με εξετάσεις» (ΦΕΚ 140 Α') και του Π.Δ. 200/1988 «Όροι και προϋποθέσεις χορηγήσεως τίτλου της οδοντιατρικής ειδικότητας και της γναθοχειρουργικής» (ΦΕΚ 87 Α') διατηρούνται σε ισχύ, κατά το μέρος που δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος.

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery