Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΕΣΓΠΧ, τα μέλη της Εταιρείας  διακρίνονται σε Τακτικά, Δόκιμα, Έκτακτα και Επίτιμα.


Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μόνον αυτός που πληροί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας και που αποδεδειγμένα φέρει τον τίτλο του “Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού’’, επίσημα αναγνωρισμένου από την Ελληνική Δημοκρατία και που ασκεί την ειδικότητα στην Ελλάδα, ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής νέου μέλους στην Εταιρεία αποφασίζεται με ανοικτή ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνητικής ψήφου από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση εγγραφής παραπέμπεται στην προσεχή Γενική Συνέλευση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ψήφων των παρόντων τακτικών μελών.
Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν, ειδικευόμενος της ειδικότητας της «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έκτακτο μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν, Οδοντίατρος ή Ιατρός, που ασκεί την Οδοντιατρική ή την Ιατρική στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλη χώρα.
Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενική Συνέλευση ή Συνέλευση επιστημονικής συνεδρίας, Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας, που έχει συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο των σκοπών της Εταιρείας ή γενικά στην Οδοντιατρική ή στην Ιατρική.
Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας δικαιούνται να συμμετέχουν τα Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα μέλη, αλλά δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη.

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Εταιρείας της 20ης Απριλίου του 2018, το επιστημονικό περιοδικό της Εταιρείας αποστέλλεται σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη και η ετήσια συνδρομή καθορίζεται ως εξής:

Τακτικά μέλη: €100

Δόκιμα μέλη: €50

Έκτακτα μέλη: €25. 

Για να γίνετε μέλος της ΕΕΣΓΠΧ, συμπληρώστε την Αίτηση Εισδοχής Μέλους και αποστείλατέ τη: 

  • Ταχυδρομικά στη διεύθυνση:

Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής
Μαιάνδρου 23

 115 28, Αθήνα

  • Ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@haoms.org. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά πρέπει να επισυναφθούν σαν ξεχωριστά αρχεία στο ίδιο email και όχι σαν ένα συμπιεσμένο αρχείο.

  • Όταν εγκριθεί η αίτησή σας θα ενημερωθείτε προκειμένου να καταβάλετε το ποσό που αντιστοιχεί στην εγγραφή σας και τη συνδρομή του πρώτου έτους.

  • Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΣΓΠΧ:

Τράπεζα Eurobank:

Αριθμός IBAN: GR3502 6001 6000 01302 0082 8274

Για θέματα συνδρομών, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ταμία της ΕΕΣΓΠΧ κ. Γ. Παπαναστασίου.

E-mail: tamiashaoms@gmail.com

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery