Καταστατικό

Αθήνα 25.2.05
Αρ. Πρωτ. 28/05

Νέο Καταστατικό της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής όπως ψηφίστηκε να τροποποιηθεί από τη Γενική Συνέλευση των μελών του της 27ης Νοεμβρίου 2004.

Α’ Ίδρυση – Έδρα – Σκοπός

Άρθρο 1ο
Ιδρύεται επιστημονικό Σωματείο με την επωνυμία και τον τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» (θα αποκαλείται στη συνέχεια για χάρη συντομίας η «Εταιρεία») με έδρα την Αθήνα. Η Εταιρεία θα χρησιμοποιεί ειδική σφραγίδα, που στο κέντρο θα έχει το ρητό «ΟΚΟΣΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΟΥΚ ΙΗΤΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΙΗΤΑΙ» και σε κύκλο τον τίτλο: «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» και το έτος ίδρυσης 1959.

Άρθρο 2ο
Ο σκοπός της Εταιρείας είναι η επιστημονική ενημέρωση και η προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των στοματικών και γναθοπροσωπικών χειρουργών (στοματογναθοπροσωπικών χειρουργών). Η με κάθε επιστημονικό μέσο και κυρίως με ανακοινώσεις πρωτότυπων και ερευνητικών εργασιών που θα παρουσιάζονται σε συνεδρίες, συνόδους ή συνέδρια της Εταιρείας και η με κάθε πρόσφορο τρόπο προαγωγή της Χειρουργικής, της Χειρουργικής Παθολογίας και Φυσιολογίας και Έρευνας στον τομέα της στοματικής και γναθοπροσωπικής χώρας και των γύρω ιστών. Ο σκοπός αυτός θα εξυπηρετείται και με την συνεργασία με Ελληνικές και αλλοδαπές παρεμφερείς Εταιρείες. Επιπρόσθετοι σκοποί της Εταιρείας είναι ακόμη:
Α. Η με κάθε μέσο προαγωγή, πρόοδος και προβολή της ειδικότητας της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
Β. Η προώθηση, διαφύλαξη και προστασία των επαγγελματικών και οικονομικών συμφερόντων των μελών της και η προάσπιση της επαγγελματικής βιωσιμότητας της ειδικότητας.
Γ. Η βελτίωση της θέσης των μελών της για την εξύψωση του κύρους τους ως ειδικών χειρουργών, τόσο στον ευρύτερο εθνικό χώρο όσο και στον διεθνή.
Δ. Η σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της εταιρείας, καθώς και μεταξύ αυτών και των συναδέλφων άλλων ειδικοτήτων και επιστημονικών εταιρειών, με εκδηλώσεις επιστημονικού και μορφωτικού περιεχομένου.
Ε. Η με κάθε τρόπο προάσπιση του γνωστικού αντικειμένου της Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, όπως αυτά διεθνώς ορίζονται.
ΣΤ. Η θέσπιση και κατοχύρωση υψηλών ποιοτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση, απονομή της ειδικότητας και μετεκπαίδευση.
Ζ. Η έκδοση περιοδικών ή άλλων εντύπων, βιβλίων κ.λ.π., στα οποία θα δημοσιεύονται επιστημονικές εργασίες επί θεμάτων Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.
Η. Η συνεργασία και συμμετοχή στην Διεθνή Εταιρεία Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής (International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons), στην Ευρωπαϊκή Εταιρεία Κρανιογναθοπροσωπικής Χειρουργικής (European Association for Cranio-Μaxillo-Facial Surgery) και στην Ευρωπαϊκή Ένωση Ειδικευμένων Ιατρών U.E.M.S. (Union Europeene des Medecins Specialistes).
Θ. Κάθε άλλο μέσο που προάγει τους παραπάνω σκοπούς.

Β’ Μέλη – Διάκριση – Υποχρεώσεις – Δικαιώματά των

Άρθρο 3ο
Τα μέλη της Εταιρείας που καλούνται «Εταίροι» διακρίνονται σε α)Τακτικά, β)Δόκιμα, γ)Έκτακτα, δ)Επίτιμα.

Άρθρο 4ο
(α) Τακτικό μέλος μπορεί να γίνει μόνον αυτός που πληρεί τις προϋποθέσεις της ισχύουσας Ελληνικής νομοθεσίας και που αποδεδειγμένα φέρει τον τίτλο του “Στοματικού και Γναθοπροσωπικού Χειρουργού’’, επίσημα αναγνωρισμένου από την Ελληνική Δημοκρατία και που ασκεί την ειδικότητα στην Ελλάδα, ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ύστερα από σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν. Η αποδοχή της αίτησης εγγραφής νέου μέλους στην Εταιρεία αποφασίζεται με ανοικτή ψηφοφορία από το Διοικητικό Συμβούλιο. Σε περίπτωση αιτιολογημένης αρνητικής ψήφου από μέλος ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, η αίτηση εγγραφής παραπέμπεται στην προσεχή Γενική Συνέλευση, όπου απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων των ψήφων των παρόντων τακτικών μελών.
(β) Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν, ειδικευόμενος της ειδικότητας της «Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής» στην Ελλάδα ή σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(γ) Έκτακτο μέλος μπορεί να γίνει μετά από αίτηση εγγραφής προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και σύσταση δύο τακτικών μελών που τη συνυπογράφουν, Οδοντίατρος ή Ιατρός, που ασκεί την Οδοντιατρική ή την Ιατρική στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλη χώρα.
(δ) Επίτιμο μέλος ανακηρύσσεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σε Γενική Συνέλευση ή Συνέλευση επιστημονικής συνεδρίας, Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας, που έχει συμβάλλει στην επιστημονική πρόοδο των σκοπών της Εταιρείας ή γενικά στην Οδοντιατρική ή στην Ιατρική.

Άρθρο 5ο
Στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας δικαιούνται να συμμετέχουν τα Τακτικά, Δόκιμα και Επίτιμα μέλη, αλλά δικαίωμα ψήφου και δικαίωμα εκλογής τους ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη.

Άρθρο 6ο
Τακτικά, Δόκιμα και Έκτακτα μέλη υποχρεούνται σε χρηματική εισφορά για την εγγραφή στην τάξη των μελών και σε ετήσια συνδρομή, το ύψος των οποίων καθορίζεται κάθε χρόνο με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Από την εγγραφή και ετήσια συνδρομή απαλλάσσονται τα Επίτιμα μέλη. Τα Τακτικά, Δόκιμα και Έκτακτα μέλη υποχρεούνται να μετέχουν τακτικά, στις πάσης φύσεως Συνελεύσεις. Κάθε μέλος που με υπαιτιότητά του παραβαίνει τις εκ του νόμου ή του καταστατικού υποχρεώσεις του, αμελώντας να συμβάλλει στους σκοπούς της Εταιρείας, που συμπεριφέρεται ασυμβίβαστα προς την ιδιότητα του με οποιονδήποτε τρόπο και δείχνει αδιαφορία στο έργο της, υπόκειται αρχικά στην ποινή της επίπληξης που επιβάλλεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ σε περίπτωση υποτροπής διαγράφεται, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή πρόταση τουλάχιστον του ενός τετάρτου των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών σε Τακτική ή Έκτακτη Συνέλευση η οποία και θα αποφασίζει αρνητικά ή καταφατικά. Σε περίπτωση επικύρωσης της απόφασης αυτής μπορεί να ασκηθεί από τον ενδιαφερόμενο η κατά το άρθρο 88 του Α.Κ. προσφυγή. Μέλος που καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του για περισσότερο από τρία χρόνια, διαγράφεται μετά από σχετική προειδοποίηση και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Κάθε μέλος δικαιούται να παραιτείται με έγγραφη δήλωση προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Γ’ Συνελεύσεις

Άρθρο 7ο
Ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας είναι η Συνέλευση των Τακτικών μελών, που διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη και συγκροτείται μόνο από τα Τακτικά μέλη που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις καταβολής συνδρομής μέχρι και του προηγουμένου έτους. Στα επιστημονικά Συνέδρια της Εταιρείας μπορούν να πραγματοποιούνται Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 8ο
Τακτική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο, τον μήνα Νοέμβριο κάθε 3ου χρόνου, με απόφαση του, που καθορίζει τόπο, ημέρα και ώρα, και υποχρεωτικά τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης: (1) Οικονομικό Απολογισμό της διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου και Έκθεσης της δραστηριότητας του κατά την τριετία που πέρασε, μαζί με την έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, για απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη διαχειριστική και γενικά έγκριση των πεπραγμένων του και (2) Εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής. Η ημερήσια διάταξη μπορεί να περιλάβει και κάθε άλλο θέμα, που θα εισαχθεί κατά την κρίση του καλούντος Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9ο
Έκτακτη Συνέλευση συγκαλείται όσες φορές υπάρχει ανάγκη λήψης απόφασης πάνω σε κάποιο θέμα κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποχρεωτικά δε συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εάν ένα τέταρτο (1/4) των ταμειακώς εντάξει τακτικών μελών (που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις καταβολής συνδρομής μέχρι και του προηγουμένου έτους) ζητήσει τούτο, έγγραφα και για συγκεκριμένα θέματα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να καλέσει τη Συνέλευση μέσα σε τριάντα το πολύ ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Άρθρο 10ο
Για κάθε σύγκληση Συνέλευσης, Τακτικής ή Έκτακτης, αποστέλλονται έγγραφες προσκλήσεις προς τα μέλη, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον νωρίτερα, ορίζοντας τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Άρθρο 11ο
Η Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, είναι σε απαρτία και μπορεί να αποφασίζει εφόσον παρίσταται το μισό συν ένα του συνολικού αριθμού των Τακτικών Μελών που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις συνδρομής μέχρι και του προηγουμένου έτους. Αν δεν υπάρξει απαρτία, συγκαλείται πάλι μέσα σε δέκα ημέρες με τα ίδια θέματα και κατά τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του Νόμου 2151 .

Άρθρο 12ο
Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται έγκυρα μόνο στα θέματα της ημερήσιας διάταξης και κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Απόλυτη πλειοψηφία θεωρείται αυτή που συγκεντρώνει το μισό των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου συν ένα.

Άρθρο 13ο
Κάθε ψηφοφορία στη Συνέλευση που αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Διοικητικό Συμβούλιο, έγκριση λογοδοσίας και προσωπικά γενικά ζητήματα, είναι άκυρη αν δεν είναι μυστική, και κάθε ψηφοφορία στα υπόλοιπα θέματα γίνεται με ανάταση ή με ονομαστική κλήση, ποτέ όμως με βοή. Κατά τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του εννεαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, ο μέγιστος αριθμός σταυρών προτίμησης, που δικαιούται να θέσει ο ψηφοφόρος είναι οι τέσσερις σταυροί.

Άρθρο 14ο
Από τις παραπάνω συνελεύσεις διακρίνονται οι Συνελεύσεις Επιστημονικών Συνεδριών και τα Συνέδρια. Σ’ αυτά καλούνται τα τακτικά, δόκιμα και επίτιμα μέλη από το Διοικητικό Συμβούλιο, σε ορισμένο τόπο κατά χρονικά διαστήματα. Τα σχετικά με τη συγκρότησή τους, και διεξαγωγή των επιστημονικών εργασιών τους, διέπει κανονισμός που εκδίδεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο. Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας, πραγματοποιείται τουλάχιστον μια φορά κάθε τριετία σε τόπο εκτός Αθηνών, οπότε και η Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται στον ίδιο τόπο.

Άρθρο 15ο
Σε κάθε Συνέλευση, σύμφωνα με τα προηγούμενα άρθρα, προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ χρέη γραμματέα ασκεί o Γενικός Γραμματέας του.

Δ’ Διοικητικό Συμβούλιο

Άρθρο 16ο
Διαρκές όργανο διοίκησης της Εταιρείας είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από την Τακτική Συνέλευση για τριετή θητεία, που αρχίζει από 1η Δεκεμβρίου και λήγει την 30η Νοεμβρίου του τρίτου χρόνου από εκείνου κατά τον οποίο άρχισε η θητεία του.
Από την Τακτική Συνέλευση εκλέγονται εννέα μέλη τα οποία εντός μίας εβδομάδας από την εκλογή τους συγκροτούνται σε σώμα και εκλέγουν Πρόεδρο, δύο Αντιπροέδρους Α’ και Β’, Γενικό Γραμματέα, Ειδικό Γραμματέα, Γραμματέα Επαγγελματικών θεμάτων, Ταμία και δύο Συμβούλους που έχουν πλήρη ικανότητα για δικαιοπραξία. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνιστά επιτροπές για επαγγελματικά και λοιπά θέματα της ειδικότητας.

Άρθρο 17ο
Αν παραιτηθούν εγγράφως ή με οποιονδήποτε τρόπο εκπέσουν από το αξίωμα ή εκλείψουν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά τη διάρκεια της πιο πάνω τριετίας, τα υπόλοιπα μέλη με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων καλούν αντικαταστάτες από τους επιλαχόντες και με τη σειρά επιτυχίας τους, για το υπόλοιπο της θητείας του. Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις η κλήση αντικαταστάτη αναφέρεται σε θέση απλού Συμβούλου, εάν δε αυτός που αντικαταστάθηκε είχε ιδιότητα Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα, Ειδικού Γραμματέα ή Ταμία, θα γίνεται ειδική απόφαση στη συνέχεια, για την απονομή της ιδιότητας αυτής σε οποιοδήποτε μέλος του Συμβουλίου ή και σε αυτό που μόλις εκλέχθηκε.

Άρθρο 18ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται σε συνεδρίες από τον Πρόεδρο του, με προκαθορισμένη ημερήσια διάταξη. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε μέλη και αποφασίζει έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία, ποτέ όμως με λιγότερες από τέσσερις ψήφους. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε δίμηνο περίπου και τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο.

Άρθρο 19ο
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί την Εταιρεία απέναντι σε κάθε τρίτο, στις Αρχές και στα Δικαστήρια και εφορεύει γενικά στις εργασίες της, εκτελώντας τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε απουσία του ή σε κώλυμμά του ή αν δεν υπάρχει αυτός παραιτηθείς ή εκλιπών, όλες τις εκ του παρόντος καταστατικού εξουσίες του ασκεί ο Α’ Αντιπρόεδρος, και αν οι ίδιες περιπτώσεις συντρέχουν και γι αυτόν ο Β’ Αντιπρόεδρος και γι’ αυτόν, ο Γενικός Γραμματέας.

Άρθρο 20ο
Ο Γενικός Γραμματέας διεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρείας, τηρεί τα Αρχεία και τη σφραγίδα της, καθώς και τα τηρούμενα από αυτή βιβλία, που είναι τα πιο κάτω: (1) Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου, (2) Πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, (3) Μητρώου μελών της Εταιρείας, και (4) Πρωτοκόλλου εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων. Παραλαμβάνει τα αποστελλόμενα προς την Εταιρεία έγγραφα και τα χειρόγραφα των ανακοινώσεων και ομιλιών, τηρεί πρωτόκολλο των εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, το μητρώο μελών καθώς και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων και Συνεδριών της Εταιρείας. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής και όλα τα έγγραφα και τα πρακτικά των συνεδριών. Ο Ειδικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος της κατευθυνόμενης επιστημονικής ενημέρωσης των μελών και αναπληρώνει τον Γενικό Γραμματέα όταν απουσιάζει ή κωλύεται ή δεν υπάρχει. Ο Γραμματέας Επαγγελματικών θεμάτων είναι υπεύθυνος για την προώθηση και προάσπιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της Εταιρείας και ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Εταιρεία και στους κεντρικούς επαγγελματικούς συλλόγους οδοντιατρικό και ιατρικό.

Άρθρο 21ο
Ο Ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη απ’ ευθείας ή με εισπράκτορα που διορίζεται υπεύθυνα απ’ αυτόν. Εκδίδει τις αποδείξεις από το διπλότυπο βιβλίο. Τηρεί το βιβλίο εσόδων και εξόδων και της περιουσίας της Εταιρείας. Καμία πληρωμή δεν ενεργεί χωρίς ένταλμα υπογεγραμμένο από τον Πρόεδρο και το Γενικά Γραμματέα. Είναι δε προσωπικά υπεύθυνος για τα χρήματα της Εταιρείας που έχει στα χέρια του. Τα χρήματα που διαθέτει ο ταμίας και υπερβαίνουν τα 1.000 Ευρώ υποχρεώνεται να τα καταθέτει στο όνομα της Εταιρείας σε μία από τις μεγάλες Τράπεζες από την οποία ανάληψη γίνεται μόνο βάσει εντάλματος που προσυπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και αυτόν. Σε απουσία ή κώλυμμα ή αν δεν υπάρχει ο Ταμίας, καθήκοντα Ταμία ασκεί προσωρινά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με απόφαση του, ποτέ όμως ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας.

Άρθρο 22ο
Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, σε περισσότερες από τρεις αλλεπάλληλες συνεδρίες του ή περισσότερες από έξι μέσα σε ένα ημερολογιακό χρόνο, παρέχει δικαίωμα στα υπόλοιπα μέλη αντικατάστασής του κατά το πιο πάνω 17ο άρθρο και απαγγέλλεται έκπτωσή του. Το ίδιο συμβαίνει αν ο Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας και Ταμίας αδικαιολόγητα αμελεί τα καθήκοντά του.

Άρθρο 23ο
Αν παραιτηθεί ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο, η Έκτακτη Συνέλευση που συνέρχεται, εκλέγει νέο για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του. Παραιτηθέν θεωρείται το Διοικητικό Συμβούλιο, αν παραιτηθούν ταυτόχρονα περισσότερα από τέσσερα μέλη του.

Άρθρο 24ο
Το Διοικητικό Συμβούλιο διευθύνει τις εργασίες της Εταιρείας, διαχειρίζεται την περιουσία της και λογοδοτεί στη Συνέλευσή της.

Άρθρο 25ο
Πόροι της Εταιρείας είναι οι εισφορές εγγραφής και οι συνδρομές των μελών, κάθε έσοδο από επιστημονικές ή κοινωνικές εκδηλώσεις, διαφημίσεις, χορηγίες, καθώς και κάθε ποσό ή πράγμα που δωρίζεται σ’ αυτή.

Ε’ Τροποποίηση καταστατικού κ.λ.π.

Άρθρο 26ο
Το παρόν καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με απόφαση Τακτικής ή Έκτακτης Συνέλευσης. Για την έγκυρη τροποποίηση κατά τις συνελεύσεις αυτές, απαιτείται η παρουσία του μισού συν ένα τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των τακτικών μελών της Εταιρείας, που έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις συνδρομής μέχρι και του προηγουμένου έτους και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων.

Άρθρο 27ο
Όμοια αποφασίζεται και η διάλυση της Εταιρείας, που διαλύεται αυτοδίκαια αν τα Τακτικά μέλη απομείνουν λιγότερα από είκοσι. Άμα διαλυθεί η Εταιρεία η περιουσία της περιέρχεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό τον όρο να διατεθεί για τις ανάγκες της βιβλιοθήκης της Οδοντιατρικής Σχολής.

Άρθρο 28ο
Οι διατάξεις του παρόντος συμπληρώνονται όταν δεν ορίζεται τίποτε άλλο, από τις οικείες διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Εισαγωγικού του Νόμου, όπως αυτές συμπληρώνονται από τους ορισμούς του Ν.Δ. 795/1971 «Περί Σωματείων και Ενώσεων».

Άρθρο 29ο
Στο παρόν καταστατικό έχουν ενσωματωθεί οι υπό της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 14ης Ιανουαρίου 1972 επενεχθείσες και ψηφισθείσες τροποποιήσεις του. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ» και ήδη «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Ιανουαρίου 1986. Αθήνα 17 Σεπτεμβρίου 1986 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18ης Ιουνίου 1993. Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1993 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Χρ. Μάρτης Παντ. Νικ. Μποχλόγυρος
Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 21ης Νοεμβρίου 1998. Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 1998 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Αγγ. Αγγελόπουλος Ι. Α. Ιατρού
Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας της 24ης Νοεμβρίου 2001 στην Θεσσαλονίκη. Αθήνα 10-4-2002.Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας Γ. Πάνος Ι. Α. Ιατρού
Το παρόν αποτελεί το νέο κωδικοποιημένο Καταστατικό του Σωματείου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» κατόπιν τροποποιήσεως που αποφασίστηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών της Εταιρείας της της 27/11/2004.

O Πρόεδρος                                                                                                      O Γενικός Γραμματέας

Δ. Καρακάσης                                                                                                   Γ. Ράλλης

Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2005

  • HAOMS Facebook page
  • YouTube Social  Icon
  • HAOMS Twitter page
Αρχεία Ελληνικής Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Webmaster: Athena Spanou, DMD, MD, OMFS 

Assistant Editor: Christos Krasadakis, DMD, MD, OMFS 

© 2019 Hellenic Association for Oral and Maxillofacial Surgery